İşten atılan TÜMTİS üyesi 160 UPS işçisiyle dayanışma

Sayın Başkan Öztürk,
sevgili arkadaşlar,

sendikaya üye oldukları için işten atılan 160 UPS işçisinin aylardır süren mücadelesini hayranlık ve sempatiyle takip ediyorum. UPS patronunun bu davranışı, sadece Türkiye’deki yasaların değil, aynı zamanda uluslararası sözleşmelerin de ihlali anlamına gelmektedir. 158 No’lu İLO Sözleşmesi’nin 5a maddesinde, sendika üyeliğinin işten atma gerekçesi olamayacağı açıkça ortaya konmuştur.

Bu hukuksal düzenlemeler, UPS patronuna da yabancı değildir. 160 TÜMTİS üyesinin buna rağmen işten atılmış olmasının nedeni, UPS yönetiminin işyerinde her türden sendikal faaliyeti yasaklamak istemesiyle açıklanabilir. UPS tekelinin sendika düşmanı tutum takındığı bir başka örnek, Almanya’da da yaşanmıştır. Stuttgart işletmesinde mücadeleci sendikacılar ve işçi temsilcileri patron baskısına maruz kalmış, bir kısmı işten atılmıştır.

Başka ülke ve işkollarında da patronların işletmeleri sendikalardan arındırılmış bölgeler haline getirme ve mücadeleci sendikaları temizleme çabası içinde olduklarını biliyoruz. Böylece işçiler hakları ellerinden alınmış ve savunmasız köleler haline getirilmek, patronların keyfi uygulamalarına terkedilmek istenmektedir.

Bu nedenle TÜMTİS’in ve UPS işçilerinin tekrar işlerine dönme talebiyle sürdürdükleri mücadeleyi ve bu mücadelenin zaferle sonuçlanmasını önemsiyorum. Bu zafer, başka ülkelerde sendikal hak ve özgürlükler için mücadele veren işçilere umut ve cesaret verecektir.

Bu mücadelenizde yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Kararlılıkla sürdürdüğünüz mücadelenizde başarılar diler, dayanışmacı duygularımı iletirim.

Saygılarımla

Sevim Dagdelen